top of page

שטח מגרש

510 מ"ר

מספר יח"ד

13

סטטוס

בתכנון

מגרש במתחם להתחדשות עירונית במרכז העיר.

התכנון מסתמך על מדיניות עירונית, לנושא צפיפות יח"ד, גובה ואופי המתחם.

המתחם כולו ביטל את רחוב הלפרין, והגדיר אותו כשטח מגונן, מדרחוב לרווחת תושבי השכונה. 

לאחר אישור התב"ע בסמכות ועדה מקומית ל 13 יח"ד, תוגש על ידנו, בקשה להיתר בניה.

הלפרין 

הרצליה

bottom of page