top of page

שטח מגרש

570 מ"ר

מספר יח"ד

11

סטטוס

בביצוע

במרכז העיר כפר סבא במגרש פינתי עומד בית משפחה טיפוסי מתחילת ההתישבות של כפר סבא ששימש בשנים האחרונות כגן ילדים.

המשפחה בעלת הקרקע ביקשה לממש את זכויות הקרקע ולתכנן בניין משותף. לאחר בדיקה היצענו לשדרג את המגרש ואנו עורכים בקשה לתב"ע בסמכות מקומית לקבלת 9 יח"ד ותוספת זכויות עפ"י הרפורמה שבסמכות הועדה לתת.

 לאחר אישור התב"ע תוגש בקשה להיתר בניה. ​

התכנון המפורט, יתן דגש לתכנון הדירות ולמיקום המגרש כמגרש פינתי ולקבלת מרווחים גדולים ככל האפשר ממגרשים סמוכים. 

בן גוריון

כפר סבא

bottom of page